Archive for the ‘Կավե տիկնիկի երկրորդ հաղորդումը’ Category

Կավե տիկնիկի երկրորդ հաղորդումը

Կավե տիկնիկն այս անգամ որոշեց կարդալ մի հետաքրքիր հեքիաթ:Շատ երկար փնտրելուց հետո որոշեց կարդալ 6 տարեկանների խմբի՝ Արթուր Գասպարյանի հորինած«Ծակ կոշիկը»հեքիաթը:Դե ինչ,կարող եք դիտել արկածներ փնտրող կավե տիկնիկի երկրորդ  հաղորդումը: