Archive for the ‘Կավե զատկական տիկնիկներ’ Category

Լուռ, բայց խոսուն տիկնիկները

Այս նախագծի համար մեզ հարկավոր է կավ,ներկեր,թելեր և այս ամենի հետ մեկտեղ հետաքրքիր մտքեր, հմուտ ձեռքեր,ստեղծագործ հայացք,ուրախ տրամադրություն և կավե տիկնիկներն պատրաստ են ներկայանալու իրենց ողջ հետաքրքրությամբ,մտածող և կենդանի շնչով: